Skip to content

Voor welke soorten organisatie-vraagstukken kun je contact met ons opnemen?

Speelruimte maken is toepasbaar bij verschillende soorten opdrachten, projecten en trajecten. Er kan speelruimte worden gemaakt voor bijvoorbeeld cultuurverandering en meer balans bij hoge werkdruk/stress. En bijvoorbeeld voor betere afstemming van het thuis en hybride werken: gaat er daarmee niet teveel verbinding en creativiteit verloren? Bij dergelijke vraagstukken is er vaak te weinig, of niet de juiste aandacht voor ‘de onderstroom’: dat wat er echt leeft in de organisatie.

Specifiek bij overheden zien we opgaves liggen voor onder meer duurzaamheid en uitdagingen rond integraal werken, opgavegericht en gebiedsgericht werken, participatiebeleid en -uitvoering die echt ruimte geven aan de bewoners, vermindering bureaucratie e.d.. De te veranderen bestuurscultuur zien wij als een veel breder cultuurvraagstuk binnen de gehele (ook ambtelijke) organisatie.

Specifiek bij bedrijven zien we opgaves wat betreft vasthouden van talent, omgaan met werkdruk, nieuwe verdienmodellen, verdere integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid e.d.

Doelstelling is steeds vooral om patronen te doorbreken en toekomst te creëren. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie:

Gemeentes

Werk je bij een gemeente en zie je ook de grote kloof tussen de zogeheten systeem- en leefwereld? Zodat je als gemeente tot betere aansluiting en samenwerking komt. Ons antwoord: het speelveld met de belangrijkste behoeften en ontwikkelingen in kaart brengen, bewust worden van de blinde vlekken. Met speelveldopstellingen gaan jullie de kloof voelen vanuit het perspectief van andere partijen. Vervolgens kom je samen tot concrete en trefzekere acties om de kloof te dichten.

Teams in organisatie

Merk jij ook dat jouw team, in een bedrijf of gemeente, geleidelijk patronen, spanningen en blokkades ontwikkelt die effectieve verandering en samenwerking in de weg staan? Ons antwoord: werkelijke ontmoeting, op een diepere laag. Plus het samen in kaart brengen van het speelveld en jullie positie daarin. Focus daarbij zijn de bedrijfsuitdagingen en de behoeften in de onderlinge samenwerking. Via verrassende dialogen op persoonlijk niveau vallen de maskers af. Klaart de lucht en kom je nader tot elkaar.

MT bedrijfsleven

Als lid van het MT loop je er tegenaan dat het soms stroef loopt. De directie is te directief maakt zaken niet bespreekbaar. Dingen lopen vast. Er is veel verloop. Er is behoefte aan nieuw elan, betere samenwerking, en het doorbreken van vastgeroeste patronen. Antwoord van Speelruimtemakers: we brengen beweging en creëren speelruimte. Dringen door tot de kern. Zorgen voor veilige omgeving waardoor mensen gaan spreken. Patronen worden zichtbaar, mensen zijn opgelucht en er komt een betere koers naar de toekomst.

Projectleider

Jij bent projectleider van een samenwerking tussen verschillende organisaties. Hebt visie, ambitie en bereidheid dingen echt aan te gaan. Streeft naar gezamenlijk succes. Maar het project verloopt niet altijd even lekker. De projectorganisatie met de stakeholders kent uiteenlopende perspectieven, belangen en agendaritmes. Je merkt dat partijen zich inhouden en de kaarten blijven teveel onder de tafel. Wat doet Speelruimtemakers? Via werksessies met o.a. theatrale vormen, opstellingen, dialoogvormen smeden we samen met onze creatieve methodiek een organisch verbonden geheel met gezamenlijke visie, doelen en aanpak.

Integrale denker

Je verlangt naar meer verbinding tussen afdelingen, met betere samenwerking. Jouw grotere plaatje is integrale samenwerking waardoor burgers en klanten beter worden geholpen. Waarbij er echt geluisterd wordt. Dit bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet, participatiebeleid of duurzame verandering. Dat vraagt nogal wat: visie, beleid, werkafspraken en flexibel leren in het proces. En moed en kwetsbaarheid. Speelruimtemakers gaat met jou en je collega’s aan de slag. We inspireren en faciliteren in dat proces. We hanteren Spiral Dynamics, waardoor je nog meer rekening houdt met verschillen in waardesystemen en overtuigingen. Resultaat: ervaringen opdoen in het integrale denken. Bedenk wel, deze processen hebben tijd nodig.

HRM’er

HR is jouw passie. Je bent mens- en ontwikkelingsgericht.
Voorbeeldsituatie: uit een intern onderzoek komt naar voren dat er op een bepaald beleidsterrein geen goede verbinding is met de klant en de samenleving. Uitdaging: dat de organisatie blijvend uit de eigen bubbel stapt en werkelijke participatie faciliteert. Jij ziet meteen de link naar HR en gaat daar voor staan, want zonder echte verbinding met de mensen voor wie je het uiteindelijk doet krijg je nooit een goede dienstverlening of product. Speelruimtemakers pakt precies die verbinding met jou op. We zorgen voor duiding van de relaties. We bieden tools om die brug te bouwen. Resultaat: de mensen gaan verbanden zien en vooral voelen. En de medewerkerstevredenheid gaat omhoog.